Stanovy místní skupiny LHS v sekci DAV Zittau

Preambule
Ustanovení tohoto spolkového řádu se vztahují stejnou měrou na ženy i muže. Pokud se v tomto řádu v souvislosti s úřady a funkcemi používá jen mužská forma, slouží to výlučně lepší čitelnosti a srozumitelnosti daného ustanovení. Užitím pouze mužského označení se nezpochybňuje, že každý člen má právo na oslovení odpovídající jeho pohlaví a že ženy i muži mají stejný přístup ke všem funkcím.

§ 1 Základ oprávnění
Základem pro tento řád místní skupiny jsou stanovy Sekce Zittau Německého alpského spolku v platném znění.

§ 2 Název místní skupiny
Místní skupina si dává následující název:
Lužický horský spolek Nový Bor

§ 3 Status místní skupiny
Místní skupina nemá právní samostatnost a organizačně je podřízená Sekci Zittau Německého alpského spolku. Místní skupina nemůže uzavírat vlastní právní obchody, které svou hodnotou překračují částku určenou ve stanovách spolku.

§ 4 Členové
Všichni členové místní skupiny jsou členy Sekce Zittau Německého alpského spolku a vztahují se na ně práva a povinnosti formulované ve stanovách spolku. Pro členství v místní skupině je určující odpovídající zapsání do seznamu členů Sekce Zittau Německého alpského spolku. To platí jak pro aktivní, tak pro pasivní členy místní skupiny.

§ 5 Správa členů
Záležitosti správy členů řeší jednatelství Sekce Zittau Německého alpského spolku. To se týká zejména vybírání příspěvků. Místní skupina a jednatelství se vzájemně informují o přihlášení a odhlášení členů v místní skupině.

§ 6 Orgány
Orgány místní skupiny jsou představenstvo místní skupiny a valná hromada místní skupiny.

§ 7 Představenstvo místní skupiny
(1) Představenstvo místní skupiny tvoří vedoucí místní skupiny, jeho zástupce a pokladník místní skupiny.
(2) Vedení místní skupiny volí s okamžitou působností valná hromada místní skupiny, avšak s podmínkou potvrzení valnou hromadou Sekce Zittau Německého alpského spolku.
(3) Pro ustanovení předsednictva místní skupiny, jakož i pro způsob, trvání a ukončení vedení úřadu platí odpovídající pravidla ve stanovách.

§ 8 Valná hromada místní skupiny
(1) Na valné hromadě místní skupiny mají všichni členové místní skupiny hlas.
(2) Valná hromada místní skupiny se koná nejméně jednou ročně v prvním čtvrtletí roku. Předsednictvo místní skupiny ji svolává písemně ve lhůtě nejméně dva týdny předem.
(3) Program stanoví předsednictvo místní skupiny a musí obsahovat alespoň následující body:
Zahájení valné hromady vedoucím místní skupiny
Zjištění usnášeníschopnosti valné hromady místní skupiny
Výroční zpráva předsednictva místní skupiny
Výroční zpráva vedoucích skupin
Výroční zpráva pokladníka místní skupiny
Zpráva revizora
Uvolnění předsednictva místní skupiny z úřadu
Volba předsednictva místní skupiny
Volba revizora
Schválení finančního plánu místní skupiny
Žádosti
Různé
(4) Valná hromada volí předsednictvo místní skupiny.
(5) Valná hormada místní skupiny přijímá výroční zprávu předsednictva a zprávu revizora a uvolňuje předsednictvo z úřadu.

§ 9 Změna řádu místní skupiny
O změnách řádu místní skupiny rozhoduje valná hromada a musí být potvrzeny představenstvem Sekce Zittau Německého alpského spolku.

§ 10 Doplňující ustanovení
V záležitostech, na něž se nevztahuje žádné z ustanovení tohoto řádu, platí stanovy Sekce Zittau Německého alpského spolku a jednací řád pro valné hromady členů.

§ 11 Platnost
Tento řád vstupuje v platnost k 1. 1. 2012.

Zittau 13. 12. 2011