Stanovy Lužického horského spolku o. s.

I. Název a sídlo

1. Název občanské sdružení zní: LUŽICKÝ HORSKÝ SPOLEK o.s. (dále jen sdružení)
2. Sídlem sdružení je Radvanec 3, 473 01

II. Předmět činnosti

Předmětem činnosti sdružení je:
1. pořádání mezinárodních dílen mládeže
2. pronájem, vybudování a provozování domu setkávání
3. výchova k ekologickému myšlení
4. zajišťování a dotace stáží, odborných školení, seminářů a výměnných pobytů,
5. zajišťování přednáškové a lektorské činnosti, pořádání kulturních akcí
6. ochrana přírody a krajiny

III. Členství ve sdružení

1. Členství v sdružení je zcela dobrovolné a vzniká zapsáním do seznamu členů.
2. Členem sdružení se může stát každá fyzická či právnická osoba, která se chce účastnit prací naplňujících cíle sdružení.
3. O vzniku členství fyzické či právnické osoby rozhoduje představenstvo sdružení.
4. Každý člen může dobrovolně ze sdružení vystoupit oznámením této skutečnosti představenstvu. Členství zanikne výmazem ze seznamu členů sdružení.
5. Představenstvo může rozhodnout o vyloučení člena, jestliže:
a) člen sdružení nezaplatil členský příspěvek ani po výzvě představenstva v dodatečně stanovené lhůtě,
b) člen sdružení zvlášť závažným způsobem porušuje svoje povinnosti člena nebo poškozuje dobré jméno sdružení, přestože byl na porušování svých povinností a na možnost vyloučení ze sdružení písemně upozorněn představenstvem.

IV. Práva a povinnosti členů

1. Člen sdružení má právo účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat na ní vysvětlení a uplatňovat návrhy a tím se tak podílet na řízení sdružení.
2. Člen sdružení má právo být informován o pořadu jednání valné hromady na pozvánce doručené mu formou dopisu nejméně 15 dnů před konáním valné hromady a právo obdržet od představenstva kopii zápisu z jednání valné hromady a to do 60 dnů od jejího konání.
3. Člen má povinnost přispívat svou činností k dosažení cílů sdružení a dodržovat a naplňovat společně dohodnuté postupy.
4. Člen má povinnost zaplatit členský příspěvek, usnese-li se na tom valná hromada sdružení.
5. Po dobu trvání sdružení ani v případě jeho zrušení není člen sdružení oprávněn požadovat vrácení svých členských příspěvků.

V. Organizační struktura sdružení

Orgány sdružení jsou:
1. Valná hromada
2. Představenstvo
3. Revizor

1. Valná hromada
1.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení. Členem vlané hromady je každý přítomný člen sdružení.
1.2. Do působnosti vlané hromady patří:
a) volba a odvolávání členů představenstva a revizora,
b) schvalování změn stanov,
c) schvalování členských příspěvků.
1.3. Valná hromada je schopna se usnášet, jsou-li přítomny alespoň 2/3 členů.
1.4. Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů všech přítomných členů.
1.5. Hlasovací právo všech členů je rovné.
1.6. Valná hromada se koná nejméně 1x ročně. Svolává ji představenstvo či revizor.
1.7. Představenstvo zabezpečuje vyhotovení zápisu o valné hromadě do 30 dnů od jejího konání. Zápis se spolu se seznamem přítomných členů uchovává v archivu sdružení po celou dobu jeho trvání.

2. Představenstvo
2.1. Představenstvo je statutárním orgánem sdružení, řídí činnost sdružení a jedná jeho jménem.
2.2. Představenstvo má 3-5 členů.
2.3. Je voleno valnou hromadou na dobu 5 let, opětovné zvolení je možné.
2.4. Představenstvo si ze svého středu volí předsedu. Předseda představenstva svolává a řídí zasedání představenstva.
2.5. Předseda představenstva je povinen svolat představenstvo, požádá-li o to nejméně třetina členů představenstva nebo revizor.
2.6. Představenstvo se schází podle potřeby, nejméně však 2x ročně.
2.7. Za sdružení jedná navenek v běžných věcech samostatně předseda představenstva. Ve věcech s plněním nad 100.000,- Kč jednají všichni členové představenstva společně.
2.8. Prvními členy představenstva jsou členové přípravného výboru ve složení:
Michal Kosina, Petra Sochová, Petr Mader
2.9. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech, které stanovy nevyhrazují valné hromadě. Při své činnosti se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou.
2.10. Do působnosti představenstva patří zejména:
a) svolává valnou hromadu,
b) vykonává usnesení valné hromady,
c) rozhodnutí o vzniku členství člena a zrušení členství člena,
d) vede seznam členů sdružení.
2.11. Představenstvo je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů.
2.12. Představenstvo přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou přítomných členů.
2.13. Hlasovací právo je rovné. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

3. Revizor
3.1. Revizor je kontrolním orgánem sdružení, který dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování jednotlivých činností sdružení.
3.2. Revizora volí valná hromada
3.3. Funkční období revizora jsou 3 roky.
3.4. Revizorem může být pouze fyzická osoba, která je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná a není k sdružení v pracovněprávním nebo obdobném vztahu.
3.5. Prvním revizorem je:
3.6. Funkce revizora je neslučitelná s funkcí člena představenstva nebo osoby, která je oprávněna jednat jako zástupce sdružení
3.7. Revizor provádí běžnou revizi hospodaření a předkládá valné hromadě a představenstvu výroční revizní zprávu.
3.8. V rámci své působnosti je revizor oprávněn:
a) nahlížet do účetních knih a jiných dokladů týkajících se sdružení,
b) svolat mimořádné jednání představenstva či valné hromady, jestliže to vyžadují zájmy sdružení,
c) má právo účastnit se jednání představenstva a musí mu být uděleno slovo, pokud o to požádá.

VI. Zásady hospodaření sdružení

1. Zdroje sdružení tvoří
a) dary a příspěvky tuzemských i zahraničních osob (fyzických i právnických) včetně státních institucí,
b) výnosy z vlastní činnosti sdružení,
c) výnosy z majetku sdružení,
d) výnosy z jiných finančních zdrojů.

2. Způsoby použití a poskytování prostředků sdružení:
2.1. Hospodaření sdružení se řídí vnitřními předpisy sdružení a obecně platnými předpisy.
2.2. O použití prostředků sdružení rozhoduje představenstvo sdružení.
2.3. Prostředky jsou používány výhradně v souladu s předmětem činnosti sdružení a k zajištění vlastního provozu sdružení.

VII. Výroční správa

1. Sdružení vypracovává výroční zprávu každoročně do 30. 6.
2. Výroční zpráva je zasílána členům, představenstvu, revizorovi a sponzorům sdružení.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Tyto stanovy mohou být měněny a doplňovány písemnými po sobě jdoucími dodatky.

V Radvanci 1. 1. 2010

LHS

Aktivity

Aktivity spolku

Výbor LHS

Výbor spolku

Členství

Členské poplatky
Žádost o členství LHS

Členské poplatky LHS-DAV
Žádost o členství LHS-DAV

Stanovy LHS

Stanovy o. s.

Výroční zprávy

Výroční zpráva 2013
Výroční zpráva 2012
Výroční zpráva 2011
Výroční zpráva 2010
Výroční zpráva 2009

Výroční zpráva 2008
Výroční zpráva 2007

LHS World

LHS ve světěShop

Propagační materiály